Verkoopvoorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Inleidende bepalingen

Goedkopemondmaskers.be / GDmasks.be  is een online webshops van Toels BV gevestigd in de Kwarteldreef 37 te 8800 Roeselare, België met ondernemingsnummer BE 0765.505.390 en e-mailadres: mathias@toels.be

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle relaties tussen Noyez, Mathias en elke persoon die surft op de site goedkopemondmaskers.be of afgeleiden en één of meerdere producten die op deze site worden aangeboden bekijkt en/of aankoopt. Het plaatsen van een bestelling op de website leidt tot de aanvaarding van de onderliggende verkoopsvoorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.
Wij behouden het recht om steeds en zonder vooropzeg deze algemene voorwaarden te wijzigen, onder voorbehoud van publicatie van deze wijzigingen op de website.

2. Begrippen

Voor de toepassing van deze verkoopsvoorwaarden en/of voor de begrippen op de site Goedkopemondmaskers.be / GDmasks.be wordt verstaan onder:

   • Goedkopemondmaskers.be / GDmasks.bee: De website van Noyez, Mathias waarop producten worden aangeboden en verkocht. Alle gekoppelde domeinnamen (.be, .nl, .eu) worden vermeld onder de naam Goedkopemondmaskers.be / GDmasks.be.
   • Klant:  Elke natuurlijke- of rechtspersoon die een bestelling doorgeeft via de website Goedkopemondmaskers.be. Enkel handelingsbekwame personen naar het Belgische recht kunnen een bestelling plaatsen.
   • Bestelling:  Het afsluiten van een verkoopovereenkomst tussen Noyez, Mathias en de klant van de webshop Goedkopemondmaskers.be op aanvraag van de Klant.
   • Productfiche: Alle informatie, omschrijvingen, teksten, foto’s, classificatiesystemen over producten die te koop worden aangeboden via Goedkopemondmaskers.be / GDmasks.be
   • Producten: Alle goederen te koop aangeboden door Noyez, Mathias via Goedkopemondmaskers.be / GDmasks.be.
   • Transactie: Het geheel van de handelingen, veiligheidsverplichtingen, autorisatieprocessen en akkoorden inherent aan de betaling van producten die besteld worden via Goedkopemondmaskers.be / GDmasks.be.

3. Producten

De producten die te koop zijn op Goedkopemondmaskers.be worden online verkocht via de website Goedkopemondmaskers.be / GDmasks.be.

4. Prijs

Alle prijzen aangegeven op de website zijn uitgedrukt in euro (€) per producteenheid en zijn inclusief alle taksen, inclusief BTW en exclusief verzendingskosten.

De totaalprijs in de bestelbevestiging is de definitieve prijs van de bestelde producten inclusief taksen, BTW, kosten voor hantering, kosten voor verpakking, kosten voor bewaring en kosten voor verzending van deze producten.

De producten worden gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het moment van de registratie van de bestellingen, onder voorbehoud van beschikbaarheid.  We behouden het recht om zijn prijzen op elk moment te wijzigen.

5. Bestelling

Enkel handelingsbekwame personen naar het Belgische recht kunnen een bestelling plaatsen.

We kunnen op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de Klant zijn begaan tijdens het ingeven van de bestemmingsgegevens (leveringsadres, facturatie-adres inclusief) en die vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren kunnen veroorzaken.

De bestellingen worden rechtstreeks uitgevoerd op de site Goedkopemondmaskers.be/veiligbuiten.be/vp-projects.myshopify.com. Elke bestelling houdt de aanvaarding van de prijzen en de productbeschrijvingen in. De registratiesystemen tijdens het bestelproces vormen een bewijs van de inhoud en de datum van de bestelling.

Na ontvangst van de bestelling stuurt Goedkopemondmaskers.be een bevestiging naar de Klant om de aanvaarding van zijn bestelling te bevestigen naar het door hem meegedeelde e-mailadres. De verkoop is pas gesloten zodra de bevestiging van de bestelling werd verzonden.

We behouden het recht om elke bestelling te annuleren of te weigeren van een Klant met wie een geschil zou bestaan met betrekking tot de betaling van de lopende of een eerdere bestelling of met betrekking tot het ongepast of verboden gebruik van de bestelde producten.

Verder behouden we het recht om bestellingen te weigeren zonder deze beslissing te moeten rechtvaardigen wanneer problemen worden vastgesteld met de werking van de site, met inbegrip van pogingen tot fraude of het omzeilen van de ingevoerde veiligheidsprotocollen.

De klant behoudt het recht om af te zien van de koop tot 2 uur na het plaatsen van zijn bestelling. Hij doet dit door Goedkopemondmaskers.be/veiligbuiten.be te verwittigen per mail/chat/telefoon.

6. Validatie

De Klant erkent kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en verklaart – door het plaatsen van een bestelling – deze onvoorwaardelijk te aanvaarden. De validatie van de bestelling geldt als aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden. De Klant erkent dat de gegevens geregistreerd door Goedkopemondmaskers.be het bewijs vormen van de aard, de inhoud en de datum van de bestelling.

7. Beschikbaarheid

Ons productaanbod en onze prijzen gelden zolang ze zichtbaar zijn op de site, zolang de voorraad strekt.

Indien een product tijdelijk onbeschikbaar is na het plaatsen van de bestelling informeert Goedkopemondmaskers.be/veiligbuiten.be de Klant over de leveringstermijn via e-mail. Indien de Klant niet tevreden is met de termijn, kan hij ervoor kiezen zijn bestelling te wijzigen of te annuleren.

8. Betaling

De bestelling moet contant betaald worden met een van de betaalmiddelen die op de site worden aangeboden op het moment dat de bestelling geplaatst wordt.

De betaling wordt uitgevoerd door de Mollie BV of Stripe. De bescherming tegen een frauduleus gebruik van de middelen van betaling gebruikt voor de transactie als gevolg van piraterij tegen mogelijke betwistingen van betaling van postwissels is verzekerd door de maatschappij.

De bestelling die door de Klant werd gevalideerd wordt pas als effectief beschouwd wanneer het centrum voor veilige betalingen en Mollie BV hun akkoord hebben gegeven voor de uitvoering van de transactie. In geval van weigering van de centrale voor beveiligde betalingen of Mollie BV zal de bestelling automatisch geannuleerd worden en wordt de Klant per e-mail op de hoogte gebracht.

De informatie over de bestelling maakt onderwerp uit van een geautomatiseerde verwerking van gegevens waarvoor de verantwoordelijke is. Ze verzekert zowel het beveiligen van de betalingen als de bescherming tegen een frauduleus gebruik van de betaalmiddelen en tegen eventuele betwistingen van de betaling van de prijs van een bestelling. Deze automatische gegevensverwerking is bedoeld om fraude met bankkaarten te bestrijden. Mollie en Goedkopemondmaskers.be / GDmasks.be zijn de gegevensontvangers in verband met de bestelling. Het niet doorsturen van gegevens in verband met de bestelling door de Klant verhindert de realisatie en analyse van zijn/haar transactie. In geval van frauduleus gebruik van een bankkaart kunnen de gegevens in verband met de bestelling die bij deze onbetaalde transactie behoren, het voorwerp uitmaken van een inschrijving in een betalingsincidentbestand gehanteerd door de betalingsverwerker. Een onregelmatige verklaring of een afwijking kan ook een specifieke verwerking krijgen.

9. Levering

Na bevestiging van de levering en aanvaarding van de betaling van de transactie door de betalingsverwerker worden de producten verzonden door Goedkopemondmaskers.be naar het leveringsadres door de Klant aangegeven tijdens het bestelproces. De Klanten of de bestemmelingen van de goederen onthouden zich van elke gedeeltelijke of gehele wederverkoop. Alvorens een product te gebruiken, moet de Klant kennis nemen van de gebruiksvoorwaarden die staan op de geleverde bijsluiter.

Alle details betreffende de leveringen (naam van de transporteur, tarieven en termijnen) zijn te consulteren op de website. De aangegeven termijnen worden louter ter indicatie gegeven. Ze stemmen overeen met de gebruikelijke termijnen voor verwerking en levering. veiligheid.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van een laattijdige verzending.

In geval van een bestelling van artikelen die op verschillende data leverbaar zijn, afhankelijk van hun beschikbaarheid, wordt de leveringstermijn van de bestelling gebaseerd op de langste termijn. Goedkopemondmaskers.be behoudt echter de mogelijkheid om de levering onder te verdelen. De deelname in de verwerkings- en verzendkosten zal slechts voor één verzending gefactureerd worden. In dit geval wordt de Klant per e-mail op de hoogte gebracht.

Door het plaatsen van een bestelling, engageert de client zich voor de regeling van ontvangst van de goederen, alle belastingen, rechten en andere huidige en toekomstige kosten te wijten aan de titel van levering van de bestelde goederen. De solidaire aansprakelijkheid van Noyez, Mathias/Veiligbuiten.be/Goedkopemondmaskers.be kan in dat opzicht niet spelen.

Goedkopemondmaskers.be / GDmasks.be kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de fouten begaan door de klant in het leveringsadres en de vertraging in de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren die deze fouten kunnen veroorzaken.

In geval van een fout in het leveringsadres waardoor levering niet mogelijk is, moet de klant een nieuwe levering afspreken met de transporteur. De bijkomende kosten zijn dan voor rekening van de klant.

Indien een pakje niet in ontvangst wordt genomen ondanks verschillende bezoeken van de transporteur wordt het teruggestuurd naar Goedkopemondmaskers.be / GDmasks.be. De bestemmeling ontvangt dan een e-mail.  Een bijkomende levering kan gevraagd worden door de Klant die instaat voor de kosten ervan (zelfs indien de eerste verzending gratis was).

Bij de ontvangst van de bestelde goederen, gelieve altijd de goede staat van het geleverde goed nagaan en controleren of de geleverde producten overeenstemmen met de geplaatste bestelling. In de hypothese dat één of meerdere bestelde producten gebrekkig of beschadigd zijn, gelieve dan als ontvanger het noodzakelijke voorbehoud formuleren aan de vervoerder op moment van de levering.

10. Teruggave en herroeping

De consument beschikt over een termijn van 14 dagen, vanaf de dag van levering om hun wil om de overeenkomst te herroepen kenbaar te maken.

Zodra de consument heeft aangegeven de overeenkomst te willen herroepen, beschikt hij over een nieuwe termijn van 14 dagen om het artikel terug te sturen.

Gelieve altijd de goederen naar ons terugzenden in ongeopende, onbeschadigde alsook onbevuilde samen met alle eventuele accessoires en gebruiksaanwijzingen, in aanwezigheid van de factuur/leveringsbon.

Goedkopemondmaskers.be zal de consument terugbetalen inclusief desgevallend leveringskosten binnen de 14 dagen na de dag wanneer Goedkopemondmaskers.be alle goederen heeft teruggekregen.

Klanten kunnen het herroepingsrecht waarin artikel VI.47 (Economische code) voorziet niet uitoefenen :

 • voor de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid
 • voor de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

Ter informatie, conform artikel 29, 6° van het Koninklijk Besluit van 21 januari 2009. houdende onderrichtingen voor de apothekers : verzonden geneesmiddelen of medische hulpmiddelen voor menselijk gebruik kunnen niet teruggenomen worden, behalve in geval van gebrek.

Vooraleer een bestelling terug te sturen is het noodzakelijk ons via info@Goedkopemondmaskers.be te contacteren, met vermelding van het bestelnummer, om een retournummer te ontvangen.

11. Aansprakelijkheid en garantie

De informatie en de gezondheidsadviezen op de site zijn louter informatief. Goedkopemondmaskers.be / GDmasks.be en Noyez, Mathias kunnen in geen geval, en op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de schade die zou kunnen voortvloeien uit een slechte werking of een slecht gebruik van de verhandelde producten.

De producten die beschikbaar zijn voor verkoop voldoen aan de van kracht zijnde Belgische wetgeving.  De aansprakelijkheid van Goedkopemondmaskers.be / GDmasks.be en Noyez, Mathias kan niet worden ingeroepen bij niet-naleving van de wetgeving van het land waarin de producten worden geleverd.

In elk geval zal de eventuele aansprakelijkheid van Goedkopemondmaskers.be / GDmasks.be of Noyez, Mathias uitsluitend gelimiteerd zijn tot de waarde van het product in kwestie, bepaald volgens de datum van verkoop.

Goedkopemondmaskers.be / GDmasks.be heeft alle nodige stappen ondernomen om zich te verzekeren van de betrouwbaarheid van de informatie en de correcte voorstelling van de producten op deze site, waardoor Goedkopemondmaskers.be / GDmasks.be en Noyez, Mathias niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor fouten, weglatingen of voor resultaten die verkregen kunnen worden door een slecht gebruik van de site.

De foto’s van producten op de site worden louter ter informatie gegeven. Een wijziging van de inhoud of verpakking van een product kan in geen geval worden ingeroepen in geval van afwijking ten opzichte van de foto beschikbaar op de site.

De aansprakelijkheid van Goedkopemondmaskers.be / GDmasks.be en Noyez, Mathias kan evenmin worden ingeroepen bij eventuele wijzigingen van het product afkomstig van de fabrikanten.

In geen enkel geval kunnen Goedkopemondmaskers.be / GDmasks.be en Noyez, Mathias verantwoordelijk worden gehouden voor het niet-respecteren van wet- en regelgeving van kracht in het land van ontvangst. De klant blijft exclusief aansprakelijk voor de gegevens die hij meedeelt via de formulieren die hij invult op het moment van de bestelling.

12. Conformiteit en garantie

Goedkopemondmaskers.be / GDmasks.be garandeert dat onze producten conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product.

Goedkopemondmaskers.be / GDmasks.be hanteert betreft het leveren van goederen de wettelijke minimum garantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling.  Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het artikel tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen.

Voor zover dit mogelijk en redelijk is, hebt u de keuze tussen herstelling of vervanging.  Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen.

Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

13. Gebruik en inhoud van de website

Goedkopemondmaskers.be / veiligbuiten.be heeft louter een middelenverplichting betreffende de toegang tot en de navigatie op de site, de processen voor bestelling en levering evenals de kwaliteit van de beschikbare informatie.

De site Goedkopemondmaskers.be / veiligbuiten.be en de inhoud ervan worden “in de bestaande toestand” geleverd, zonder enige garantie. De verantwoordelijkheid van Goedkopemondmaskers.be / veiligbuiten.be kan niet worden ingeroepen voor alle ongemakken of schade die eigen zijn aan het gebruik van het internet of van elk programma of elke toepassing die niet compatibel zou zijn met de infrastructuur gebruikt door de gebruiker, onder meer een bug, een computervirus in eender welke vorm, een verbreking van de dienstverlening om eender welke reden of elk feit dat door de rechtspraak als overmacht wordt erkend.

De links naar andere sites die aanwezig zijn op deze site, gelden louter ter informatie. Goedkopemondmaskers.be / GDmasks.be en Noyez, Mathias kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de huidige of toekomstige inhoud van deze sites noch voor de praktijken van hun eigenaars of beheerders, noch voor de inhoud van de externe sites die een link bevatten naar de site Goedkopemondmaskers.be / GDmasks.bee.

14. Persoonsgegevens en privacy

Het verzamelen van persoonsgegevens voor de verkoop op afstand is verplicht. Deze informatie is onontbeerlijk voor de verwerking en de verzending van de bestellingen. Het gebrek aan informatie leidt tot de niet-validatie van de bestelling.

Goedkopemondmaskers.be / GDmasks.be respecteert de van kracht zijnde wetgeving tot bescherming van de persoonsgegevens die voorziet dat het bedrijf dat persoonsgegevens verzamelt de instemming moet hebben van de betrokken persoon, dat de gegevens exact moeten zijn en dat ze met een duidelijk, precies en wettelijk doel moeten worden opgevraagd.

Conform de wet wordt de verwerking van de persoonsgegevens van de Klanten aangegeven bij de Privacycommissie. De Klant heeft recht op inzage, wijziging, rechtzetting en schrapping van de gegevens die hem betreffen. Hij kan dat recht uitoefenen bij Goedkopemondmaskers.be / GDmasks.be.

Goedkopemondmaskers.be / GDmasks.be en Noyez, Mathias verbinden zich ertoe de gegevens van hun Klanten nooit aan derden mee te delen.

Conform de wettelijke bepalingen melden wij het gebruik van cookies op deze site. Een “cookie” is een klein gegevensbestandje dat automatisch wordt opgeslagen op de computer van een gebruiker wanneer hij deze site bezoekt. Dankzij de cookie kunnen wij uw volgende bezoeken vergemakkelijken en uw voorkeuren registreren.

15. Toepasselijk recht – Geschillen

De geldigheid, de interpretatie en de uitvoering van deze Algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wet. Alle contractuele of andere relaties tussen Goedkopemondmaskers.be en de Klant zijn onderworpen aan de Belgische wet.

Indien er moeilijkheden ontstaan tijdens de uitvoering van een overeenkomst, verbinden de cliënt en Goedkopemondmaskers.be / GDmasks.be (Noyez, Mathias) zich er toe om – alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen – de mogelijkheid te onderzoeken om tot een minnelijke schikking te komen.

Elke vraag over de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of de niet-uitvoering van deze Algemene voorwaarden zal onderworpen zijn aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Dendermonde, ongeacht de plaats waar de producten worden geleverd of waar de Klant gedomicilieerd is. Dat geldt voor alle types procedures.

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl .  Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr

Opkuis voorraad

Om ruimte te creëren in ons magazijn geven we ons voorraad weg voor een symbolische euro.
Ben je geïnteresseerd in een grote hoeveelheid medische mondmaskers, stoffen mondmaskers of opbergdoosjes? Stuur dan een bericht naar info@goedkopemondmaskers.be.


De hele voorraad moet weg!!

Dit zal sluiten in 0 seconden

Goedkope mondmaskers
Logo